Một số domain dự phòng của Phim18vip:

Lý B?ng B?ng

Tên khác:
Li Bingbing

Ngày sinh:
27/2/1976

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Lý B?ng B?ng là m?t n? di?n viên ng??i Trung Qu?c. Lý B?ng B?ng b?t ??u ho?t ??ng ngh? thu?t t? n?m 1994 và cho ??n nay ?ã g?t hái ???c nh?ng thành t?u ?áng k? trong l?nh v?c phim truy?n hình c?ng nh? ?i?n ?nh.