Một số domain dự phòng của Phim18vip:

??ng Siêu

Tên khác:
Deng Chao

Ngày sinh:
8/2/1979

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
180 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

??ng Siêu sinh ngày 08 tháng 02 n?m 1979 t?i Nam X??ng,T?t nghi?p Khoa di?n xu?t H?c vi?n Hý K?ch Trung ??ng - Khóa 1998, là nam di?n viên c?a Trung Qu?c và là ch?ng c?a n? di?n viên Tôn L?